Energy Management Office of the Municipality of Vrbas - eevrbas.org

Street lighting

Javna rasveta obuhvata osvetljavanje sledećih javnih površina: putevi, ulice, trgovi, mostovi, pešački prelazi i stepeništa, pešačke površine pored stambenih i drugih objekata, parkovi, spomen parkovi, površine u stambenim naseljima i blokovima, groblja, spomen groblja, uređene   površine na kojima je predviđena izgradnja javne rasvete.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i instalacija javne rasvete vrši se po programima uređivanja građevinskog zemljišta koje donosi  JP’’Direkcija zai izgradnju’’ Vrbas.

Održavanje objekata i instalacija javne rasvete obuhvata redovnu zamenu svetlećih tela, redovno čišćenje, bojenje i pranje stubova i svetlećih tela, kao i zamenu postojećih svetlećih tela savremenijima.

Zabranjeno je neovlašćeno:

 • - Uklanjanje, rušenje, prljanje i oštećivanje na bilo koji način objekata i instalacija javne rasvete.
 • - Priključivanje na objekte i instalacije javne rasvete.
 • - Postavljanje reklamnih panoa, pričvršćivanje predmeta i lepljenje plakata na objekte i instalacije javne rasvete.

 

NADLEŽNOST:

 • - U okviru opštinske uprave za pitanja javne rasvete  nadležna  je JP’’Direkcija za izgradnju’’ Vrbas. 
 • - Održavanje objekata i instalacija javne rasvete na području opštine Vrbas obavlja JP’’Direkcija za izgradnju’’ Vrbas.

Ovo JP u ime i za račun opštine Vrbas vrši plaćanje utroška električne energije za javnu rasvetu za sva naseljena mesta opštine Vrbas. Za napajanje javne rasvete koriste se distributivne TS  u okviru kojih postoji poseban blok javne rasvete sa mernom grupom i odgovarajućom automatikom za uključivanje i isključivanje javne rasvete. Na teritoriji opštine Vrbas javna rasveta se napaja iz ukupno 143 trafo stanice. Godišnji trošak za javnu rasvetu iznosi 23.702.882,43 dinara (3.831.345,00 kWh). Javna rasveta u celini predstavlja tipičan primer tzv. zajedničke komunalne potrošnje koja služi svim građanima opštine Vrbas i njenu potrošnju nije moguće direktno obračunati i naplatiti krajnjem korisniku, kao što je to slučaj kod individualne komunalne potrošnje.

Po prijavi građana i putem Call centra (Sistem 48) vrši se pojedinačna zamena opreme javne rasvete u prijavljenim ulicama, odnosno stubovima. Na osnovu periodičnih pregleda od strane JP i izveštaja ED "Sombor" pogon Vrbas vrši se održavanje javne rasvete i mimo pojedinačnih prijava građana.Svake godine vrši se postavljanje dekorativne rasvete za božićne i novogodišnje praznike i izvršava dopuna novogodišnje rasvete shodno materijalnim mogućnostima.        Javna i dekorativna rasveta je vlasništvo  opštine Vrbas. Opština preko JP’’Direkcija za izgradnju’’ finansira održavanje javnog osvetljenja. JP’’Direkcija za izgradnju’’  vrši nadzor i izdaje naloge za održavanje rasvete.Ni opština ni JP’’Direkcija za izgradnju’’ nemaju svoje službe koje bi obavljale poslove održavanja javne rasvete i zbog toga se konkursom svake godine bira ko će održavati javno osvetljenje. Naloge za rad, dinamiku i obim poslova na održavanju javnog osvetljenja izdaje JP’’Direkcija za izgradnju’’koja  nadzorom  proverava izvršene radove.

Utrošena sredstva za potrošenu energiju javne rasvete ukazuju na to da je u narednom periodu neophodno izvršiti kompletnu rekonstrukciju sistema javne rasvete u opštini Vrbas. Kako je javna rasveta u prilično loše stanju te da je za očekivati da usledi trend poskupljnja električne energije sasvim se opravdano nameće da se problem javne rasvete visoko rangira na listi projekata od opšteg značaja za opštinu. Projekat rekonstrukcije javne rasvete je jedan od onih projekata čija se investicija vrlo brzo vraća na opšte zadovoljstvo svih žitelja opštine. Kao moguća opcija rešavanja problema javne rasvete u opštini Vrbas pored uobičajenih finasijskih mehanizama nameće se i ESCO concept tj. ugovaranje učinka.

Na teritoriji opštine Vrbas javna rasveta se može grubo klasifikovati na sledeći način:

 • - rasveta na nadzemnoj niskonaponskoj mreži -

ovo je rasveta koja se nalazi na stubovima niskonaponske distributivne mreže. Svetiljke su vlasništvo JP "Direkcije za izgradnju grada", a stubovi sa distrubutivnom mrežom, kao i blokovi javne rasvete se vode u poslovnim knjigama ED Sombor pogon Vrbas. Za postavljene svetiljke ED Sombor pogon Vrbas ne naplaćuje nikakvu nadoknadu.

 • - kandelaberska rasveta – kablovski razvod –

ovo je rasveta koja je realizovana kablovskim raspletom, na kandelaberima različitih tipova (za osvetljenje puteva, parkova, javnih površina) iz slobodnostojećih ormara ili direktno sa blokova javne rasvete u trafo-stanicama. Ova rasveta je u celini vlasništvo JP Direkcije za izgradnju grada, osim blokova javne rasvete koji su u sklopu trafo-stanica.

 • - dekorativna rasveta i rasveta sportskih terena –

ovo je rasveta koja služi za dekorativno osvetljenje bilo objekata, bilo javnih površina. Najčešće napajanje je sa instalacije samog objekta, ili iz odgovarajućeg slobodno stojećeg razvodnog ormara (SSRO). Realizuje se na različite načine, a najčešće kao reflektorska rasveta na stubovima ili na zemlji ili rasveta na fasadi objekta.

Postupak održavanja zavisi od vlasništva i vrste radova, a definisan je važećim procedurama Elektrovojvodine i u tesnoj vezi je sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Na području opštine Vrbas upravljanje javnom rasvetom izvedeno je na tri načina:

 1. Pomoću RTK prijemnika  koje je ugradila i održava ED Sombor pogon Vrbas; ovo upravljanje omogućava da se, po potrebi, rasveta svake trafo oblasti ukuljučuje/isključuje u bilo koje definisano vreme.
 2. Pomoću fotorelea;
 3. Ručno (dekorativna, rasveta sportskih terena).

Contact

 • EMO
 • Municipality of Vrbas
 
Adresa EMO Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Serbia
 
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Adresa Municipality of Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Serbia
 
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EE POOL

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA

 

EE Info point

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka